شیشه آلات آزمایشگاهی

      شیشه آلات ولوازم ایمنی

     شرکت اندیشه کار امکان تحویل فوری کلیه ظروف، شیشه آلات ولوازم ایمنی را دارا می باشد. که برخی از کمپانیهای تولید کننده به شرح ذیل است

Simax Schott bomex 
Spaciani Witeg Brand
Pyrex Glasco Isolab
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image