مواد،محیط کشت و ریجنتها

 شرکت اندیشه کارتوانایی تأمین موادشیمیایی وصنعتی را بصورت جزئی وکلی با درصد خلوص بالا وکیفیت مطلوب از کمپانیهای معتبر دارا می یاشد. که برخی از آنهاشامل:

Aldrich    

Merck      

Liofichem

Hach

BDH

Himedia

Fluka

Sigma

Scharlau

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image