تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

   دستگاههای تخصصی آزمایشگاهی شامل :   

اسپکتروفتومتر، یون کروماتوگراف، گاز کروماتوگراف، کارل فیشر، حمام کرایو، میکروسکوپ ،انواع ژنراتور (هیدروژن، نیتروژن و...)، دستگاههای سنجش پارامترهای نفت (نقطه اشتعال، نقطه ابری شدن و...)، رنگ سنج، فلیم فتومتر، گازسنج، پلاریمتر، سیستمهای هضم وتقطیر، رفراکتومتر، دستگاههای کنترل کیفیت لبنیات، BODمتر، CODمتر، ژل داکیومنت, PCRالکتروفورز، انواع دستگاههای تست نوشابه و ماءالشعیر، تنش سنج، کلروفیل متر و سطح سنج برگ و...

 

Analytik- jena   Gerber      
Petrotest   
Jenwey

Dickey john  

Biorad   Lovibond       
Olympus        
   Nikon       

Ebro        

Unico       Whatman
Atago  
Gerhardt

Haffmans     

 Agilent Kimo    
ADC 

Velp

Scotech
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image