سکوبندی آزمایشگاهی

از دیگر خدمات این شرکت انجام کلیه امور سکوبندی آزمایشگاهی با بهترین مصالح و مواد بصورت تخصصی با ضمانت 1 ساله و انجام

خدمات 10 ساله میباشد.